Esquema xeral

Tipo de materia Créditos a cursar
Formación básica 102
Obrigatorias 60
Optativas 24
Prácticas externas 48
Traballo fin de Grao 6
Total 240

 

Mencións que se ofertan no centro

  • M1: Mención en Educación Física
  • M2: Mención en Educación Musical
  • M3: Mención en Afondamento Curricular

 

Organización temporal do plan de estudos


Materia Tipo Cuad ECTS
Lingua española FB 6
Deseño e desenvolvemento do currículo da educación infantil FB 6
Novas tecnoloxías aplicadas á educación infantil FB 6
Psicoloxía do desenvolvemento de 0-6 anos FB 6
Socioloxía da educación FB 6
Lingua galega FB 6
Desenvolvemento motor FB 6
Organización do centro escolar FB 6
Teoría e institucións contemporáneas da educación FB 6
Psicoloxía da educación: procesos de aprendizaxe infantil FB 6

Materia Tipo Cuad ECTS
Educación para a saúde e a súa didáctica FB 6
Escola inclusiva e atención á diversidade FB 6
Titoría e orientación coa familia FB 6
Fundamentos psicolóxicos da intervención temperá FB 6
Prevención e tratamento das dificultades na aprendizaxe infantil FB 6
Pensamento e cultura FB 6
Identificación, prevención e tratamento dos trastornos do desenvolvemento e da conduta FB 6
Aprendizaxe das ciencias da natureza OB 6
Didáctica da lingua e literatura infantil OB 6
Idioma estranxeiro I: Francés OB 6
Idioma estranxeiro I: Inglés OB 6

Materia Tipo Cuad ECTS
Aprendizaxe da lingua estranxeira: Inglés OB 6
Didáctica da expresión plástica e visual OB 6
Educación Física e a súa didáctica na idade infantil OB 6
Expresión musical e a súa didáctica OB 6
Lingua e Literatura: Galego OB 6
Lingua e Literatura: Español OB 6
Aprendizaxe da lingua estranxeira: Francés OB 6
Aprendizaxe das ciencias sociais OB 6
Matemáticas para mestres: educación infantil OB 6
Coñecemento do medio natural M3 6
Ética e deontoloxía profesional M3 6
Obradoiro de creatividade artística M3 6
Xeografía para mestres M3 6
A educación física como medio de interdisciplinaridade M1 6
Coñecemento da contorna a través da actividade física na educación infantil M1 6
Seguridade e hábitos saudables a través da educación física M1 6
Agrupacións instrumentais para a escola M2 6
Novas tecnoloxías para a educación musical na escola M2 6
Técnica vocal e práctica coral M2 6

Materia Tipo Cuad ECTS
Didáctica da Relixión Católica OP 6
Didáctica das matemáticas para a Educación Infantil M3 6
Xogo na educación infantil M3 6
A linguaxe corporal M1 6
Actividade física e diversidade na educación infantil M1 6
Música nas culturas M2 6
Expresión corporal e danza M2 6
Practicum OB An 48
Traballo Fin de Grao OB 6